Persoonlijke gegevens

    

 

Orange verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Europa, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, evenals hun privéleven te respecteren.

Dit Beleid informeert je over hoe W-HA, haar onderaannemers en eventuele partners je persoonlijke gegevens verwerken.

Dit Beleid is in het bijzonder van toepassing op klanten en gebruikers van het W-HA-aanbod en services en op bezoekers van de sites van
www.w-ha.com
www.api-money.com
www.contodeo.com
www.orangemoney.fr

Het kan worden aangevuld met specifieke informatie die onder de aandacht van de gebruiker wordt gebracht met betrekking tot een bepaald aanbod of service.

Klagen over uw persoonlijke gegevens

 

Waarom verwerkt W-HA je gegevens?

W-HA verwerkt alleen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden die direct verband houden met het aanbod. Zo verwerkt W-HA je gegevens voor de uitvoering van een contract.

W-HA streeft de volgende doelen na:

W-HA verwerkt ook gegevens voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de uitvoering van contracten. In dat geval zorgt W-HA ervoor dat de verwerking een legitiem doel nastreeft. Bovendien kan de verwerking, voor zover nodig, onderworpen zijn aan je toestemming, die je op elk moment kunt herroepen.

Hiertoe streeft W-HA de volgende doelstellingen na:

Je gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om voornoemde doelstellingen te bereiken.

W-HA verwerkt je gegevens ook om te voldoen aan haar wettelijke of regelgevende verplichtingen

Hiertoe streeft W-HA de volgende doelstellingen na:

Je gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om voornoemde doelstellingen te bereiken. Voor de verwerking met betrekking tot de uitvoering van het contract, mogen de gegevens maximaal 5 jaar na de beëindiging van de relatie worden bewaard, behoudens wettelijke of reglementaire vereisten. Je gegevens kunnen dan net zo lang worden gearchiveerd als W-HA nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

W-HA verwerkt je gegevens waarschijnlijk ook voor statistische doeleinden, inclusief de commercialisering van de gegenereerde statistieken. In dit geval worden alle gegevens vooraf geanonimiseerd.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van het geval verwerkt W-HA je persoonsgegevens die zij rechtstreeks van je heeft ontvangen of die voortvloeien uit het gebruik van producten of services. W-HA ontvangt waarschijnlijk ook de gegevens die een derde over je heeft verzameld.

W-HA verwerkt alleen gegevens of een categorie gegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het nagestreefde doel. Informatie over deze doeleinden vindt je hierboven.

W-HA verwerkt de volgende categorieën gegevens:

 

Wie ontvangen je gegevens ?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne services van W-HA en haar onderaannemers.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door partners van W-HA. Dit zijn situaties waarin partners prestaties leveren. Het kunnen ook verwerkingen zijn met betrekking waartoe wij je instemming adviseren.

Ten slotte kunnen de verwerkte gegevens worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten op hun verzoek, in het kader van gerechtelijke procedures, gerechtelijk onderzoek en autoriteiten die informatie opvragen of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

 

Worden je gegevens buiten de EU verwerkt?

De verzamelde gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt. In dat geval neemt W-HA samen met haar onderaannemers en partners de nodige maatregelen om je gegevens adequaat te beveiligen en dit volledig in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Als de betrokken onderaannemers en partners zich niet houden aan de Privacy Shield-overeenkomst met betrekking tot overschrijvingen naar de Verenigde Staten, of niet zijn gevestigd in een land waar de wetgeving geacht wordt voldoende bescherming te bieden, dan hebben ze vooraf de “standaard contractuele clausules�? van de Europese Commissie moeten ondertekenen of worden zij onderworpen aan een bindend intern Reglement dat is goedgekeurd door de autoriteiten.

 

Wat zijn je rechten?

Je heeft het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van gegevens die op je betrekking hebben. Je kunt de overdraagbaarheid van deze gegevens vragen. Je hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de uitgevoerde verwerking of vragen deze te beperken.

Je kunt instructies geven over het bewaren, verwijderen of overdragen van je persoonlijke gegevens na je overlijden.

Specifieke regels voor telefonische huis-aan-huisverkoop: Elke consument kan zich gratis inschrijven op een blokkeringslijst, “Bloctel�? genoemd, om niet gebeld te worden door een professional met wie hij/zij geen lopende contractuele relatie heeft. De consument kan zich inschrijven op de site www.bloctel.gouv.fr of een brief sturen naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6, rue Nicolas Siret – 10 000 Troyes

 

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je kunt op elk moment je rechten uitoefenen en contact opnemen met de Afgevaardigde voor de Bescherming van je persoonlijke Data op een van de onderstaande adressen.

Elk verzoek om je rechten uit te oefenen moet vergezeld worden van een fotokopie van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart afgegeven door de Franse overheid of identiteitskaart of paspoort van de Europese Unie, verblijfskaart afgegeven door de Franse overheid, verblijfsvergunning afgegeven door de Franse overheid of reisboekje (voor personen zonder vast woonadres) uitgegeven door de Franse overheid). Binnen een maand na ontvangst van je verzoek ontvang je antwoord.

Elektronisch Geld Aanbod

W-HA elektronisch geld – Beheer van persoonlijke gegevens, 31 place Ronde, 92800 Puteaux

 

Aanbod voor elektronisch geldverkeer

W-HA monétique, Beheer van persoonlijke gegevens, 31 place Ronde, 92800 Puteaux

 

Mogelijkheid om een beroep te doen op de CNIL

Wanneer je geen bevredigend contact hebt gehad met W-HA, kun je een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL), toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de naleving van verplichtingen ten aanzien van persoonlijke gegevens in Frankrijk.

 

Hoe zijn je gegevens beveiligd?

W-HA zorgt ervoor dat je gegevens volledig veilig en vertrouwelijk worden verwerkt, ook wanneer bepaalde verwerkingen worden uitgevoerd door onderaannemers. Hiertoe worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van je persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden afhankelijk van de gevoeligheid van de verwerkte gegevens en het risico dat de verwerking of de uitvoering ervan vertegenwoordigt.

 

Wijziging van het Beleid op gegevensbescherming

Dit Beleid op persoonlijke gegevensbescherming is onderhevig aan wijzigingen.

KLACHTFORMULIER OVER UW PERSOONLIJKE GEGEVENS